افغان پوست څانګه کې د سلام د پېرودونکو د خدمتونو نوي څانګه پرانیسته