پرله پسې پوښتنې

پرله پسې پوښتنې

ایا تاسو کومه پوښتنه لرئ؟

{100ام بی-A <فاصله>100ام بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 250ام بی- A <فاصله>250ام بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 1جی بی- A <فاصله>1جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} {3جی بی- A <فاصله>3جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 5جی بی -A <فاصله>5جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 10جی بی- A <فاصله>10جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 30جی بی -A <فاصله>30جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی} { 50جی بی- A <فاصله>50جی بی ولیکی 740 شمیری ته یی واستوی}