سلام مخابراتې شبکې خپل آنتنونه ولایتونو کې بیرته فعاله کړ.