زموږ سره اړیکه


جزئیات

هیله ده، چې د هر ډول پوښتنې، معلوماتو او نظر شریکولو لپاره په ازاده توګه هر وخت له موږ سره اړیکه ونیسئ.

 • د پیرودونکو د خدمتونو شمېره
  744 (د سلام د پیرودونکو لپاره)
  د نورو شبکو د ګډونوالو لپاره: 0744444444
 • برېښنالیک:info@salaam.af

  د سوداگریزی اریکی شمیره
  commercial@salaam.af
  0202106312