افتتاح نمایندگی شبکۀ مخابراتی سلام در نمایندگی افغان پوست ولسوالی سروبی