شبکۀ سلام آنتن های خویش را در ولایات ذیل دوباره فعال نموده است.