دورنما

about us images
رسیدن به یک شبکۀ مورد پسند همه در سکتور مخابرات افغانستان که میتواند تمام مردم را در هر جای که باشند با هم وصل نماید.

ماموریت

شبکه 3G GSMسلام، برای پیشتاز شدن در مارکیت مخابراتی افغانستان، خدمات مخابراتی مورد اعتماد، با کیفیت و مناسب را با داشتن روحیه همکاری در قبال صلح و سعادت کشور برای مردم افغانستان فراهم میسازد.

جهت نایل آمدن به اهداف و دورنمای خویش ما به اصول استراتیژیک خود به جدیت پابند میباشیم که عبارت اند از:

  • صداقت در تقدیم نمودن خدمات
  • شفافیت در نرخها و تعرفه ها
  • کیفیت عالی محصولات و خدمات
  • قیمت گذاری مناسب محصولات