پالیسی استفاده

شرایط قابل قبول در استفاده منصفانه از پیشنهادات نامحدود

شرایط قابل قبول در استفاده منصفانه از پیشکش های نامحدود شبکه سلام با شرایط صنعتکاران مخابراتی در سراسر جهان مطابقت دارد. هدف پالیسی این است تا اطمینان حاصل شود که همه مشتریان با استفاده از خدمات شبکه سلام به شکل یکسان تجارب لذت بخش خویش با دیگران شریک می نمایند. به این ترتیب، شرایط قابل قبول در استفاده منصفانه برای حفاظت آنعده مشتریان سلام استفاده می شود که ممکن از طرف اشخاص و یا افراد متاثر شوند که از خدمات شبکه سلام به شکل استفاده می نمایند که خلاف هدف خدمات باشد، فریب آمیز باشد و یا بیش از معیارهای استفاده عادی باشد.

در خریداری و یا استفاده از محصولات و خدمات ما، شما را به شرایط قابل قبول استفاده منصفانه موافق بوده و موافق هستید تا پالیسی های ما را مراعات نمایید.

لطفا در ذیل شرایطی را بخوانید که به خدمات نامحدود / پیشکش ها مربوط میباشد که شما در آن اشتراک نموده اید:

 • 1. برای مشترک فعال سلام موجود است.
 • 2. صرف برای تماس ها از سلام به سلام، از سلام به شبکه های دیگر، خدمات پیام های کتبی و انترنیت قابل تطبیق میباشد.
 • 3. سلام خدمات پیام های نامحدود، تماس های نامحدود و یا پیام های نامحدود + تماس ها + انترنیت که در تلیفون موبایل تان بخاطر مقاصد شخصی، خصوصی و غیر تجاری استفاده می شود.
 • 4. پیشکش های نا محدود بدون از تیلفون در وسایل دیگر فعال نگردد و یا به شکل استفاده نگردد که خدمات سلام برای مشترکین پیش پرداخت و مشترکین پس پرداخت به شکل منفی متاثر گردد.
 • 5.سلام پالیسی هایی را تطبیق می نماید تا اطمینان حاصل نماید که تمام مشترکین به شکل یکسان میتوانند تماسهای لذت بخش و پیام های کتبی را شریک نمایند. این پالیسی برای محافظت از کسانی طراحی شده است که ممکن است از طرف آنعده افراد متاثر شوند که پیشکش های نامحدود را برای فعالیت های غیر مطلوب استفاده می نمایند. شرایط قابل قبول در استفاده منصفانه در صورت ذیل قابل اجرا است:
  1. الف. ارسال اسپم spam یا پیام های ناخواسته مانند تبلیغات سیاسی و تبلیغاتی، پیام های مالی و یا پیام های استخدام.
  2. ب. اگر استفاده شما از تماس های نامحدود، پیام های نامحدود، و انترنیت به شکل غیر معقول زیاد باشد.
 • 6.در صورت ذیل، استفاده شما از پيشکش نامحدود بیش از حد یا غیر منطقی است:
  1. الف.غیر منطقی / بیش از حد است اگر بر شبکه سلام و یا استفاده مشترک دیگر سلام و یا به دسترسی به خدمات سلام تاثیر منفی نماید.
  2. ب.استفاده بیش از حد به معنای مکالمات و یا استفاده از پیامها در هر روز به طور قابل توجهی بالاتر از استفاده معمول باشد.
 • 7.اگر شبکه سلام به شکل منطقی شک کند که شما مطابق شرایط قابل قبول استفاده منصفانه عمل نمی کنید، سلام حق دارد تا اشتراک نامحدود را معلق ساخته و با درنظرداشت نرخ های عادی بالای شما مصارف وارد نماید، و یا هم حساب تان را مسدود نماید.
 • 8.ما این حق را داریم تا شرایط قابل قبول استفاده منصفانه را بدون اطلاع قبلی تغییر و تبدیل نماییم.