تماس با ما


جزئیات

برای هر نوع سوالات، شریک ساختن معلومات و نظریات، لطفاٌ هر وقت آزادانه با ما در تماس شوید.

  • خدمات مشتریان:
    744 (برای مشتریان شبکه سلام)
    0744444444 (برای مشتریان شبکه های مخابراتی دیگر)
  • آدرس الکترونیکی:info@salaam.af