فرصت های کاری

Creer

به حیث شبکه سلام، ما میدانیم که تیم کاری ما راز موفقیت ما است. ما برای جذب، تشویق و نیرومند ساختن ابتکار وخلاقیت مسافه درازی را می پیماییم. ما از مردم ما بهترین ها را توقع داشته و درک می کنیم که کارمندان ما فراتر از معاشات و حقوق به آرزوهای بلند می اندیشند. به عنوان یک نهاد، ما مردم خویش را قادر می سازیم تا با استفاده از فرصت های کاری و همچنان زمینه های آموزشی رسمی که از طرف این شرکت برای آنها مهیا میگردد، ظرفیت کاری شان را رشد و انکشاف ببخشند. لطفاً برای ارسال خلص سوانح تان و یا برای درخواست معلومات بیشتر در مورد فرصت های کاری موجوده کلیک کنید