تماس های تلیفونی و پیام های کتبی

Teleshops images
محصولات شبکه 3G GSM سلام بطور ماهرانه طرح شده تا نیازمندی های بازار مورد هدف که شامل مشتریان انفرادی و تجارتی می باشد، را مرفوع سازد. شبکه 3G GSM سلام در مورد تسریع انکشاف اجتماعی و اقتصادی و رفاه افغانستان به مردم وعده میدهد. با سیم کارت سلام مشتریان ما میتوانند با استفاده از محصولات مبتکرانه و با ارزش شبکه 3G-GSM سلام از تجارب بی پایان لذت ببرند:
  • تماس های داخلی و بین المللی
  • پیام های کتبی داخلی و بین المللی
  • خدمات انترنت موبائیل
  • خدمات با ارزش (VAS) انتخاب شده مانند: "تماس با من"، "قرضۀ کریدیت "قطع کردن تماس "ارسال کردن تماس" و خدمات زیاد دیگر.