رهنمود کاربرد

سیمکارت پیش پرداخت سلام خویش را روشن نمایید.
سیمکارت پیش پرداخت سلام خویش را فعال نموده و با تعقیب نمودن رهنمود های ذیل از آن لذت ببرید.
  1. نخست اطمینان حاصل نمایید که تلیفون همراه (مبایل) تان روشن و چارج باشد.
  2. سپس سیمکارت سلام خویش را داخل تلیفون همراه (مبایل) تان نمایید.
  3. حالا خدمت پیش پرداخت سلام شما آماده میباشد.

+ به حساب سیمکارت سلام خویش کریدت بیافزائید

+ معلوم نمودن صورت حساب

+ انتقال کریدت

+ به من زنگ بزنید

+ درخواست کریدت بطور پیشکی

+ خدمت انترنت 3G

+ آیا شما نیاز به مساعدت بیشتر دارید؟