مرکز خدمات مشتریان

Teleshops images
به منظور نایل آمدن به هدف اساسی ما که عبارت از ظاهر شدن به حیث شبکۀ پیشتاز در عرصۀ مخابرات در افغانستان میباشد، ما فروشگاه ها، نماینده گی ها، دفاتر و غرفه های خویش را تأسیس کرده ایم. فروشگاه های شبکه 3G GSM سلام در موقعیت های ستراتیژیک موقعیت داشته و نیز سعی می ورزیم تا به شبکۀ خویش در سراسر افغانستان توسعه بیشتر دهیم. برای معلومات در باره موقعیت، تأسیس و فعالیت های نماینده گی ما لطفا بطور آزادانه از نزدیکترین نماینده گی ما بازدید نمایید. و یا با شماره(744 و یا 0744444444 ) مرکز خدمات مشتریان که بطور 24 ساعته هفت روز در هفته فعال میباشد تماس بگیرید.

خدمات مشتریان و نماینده گی های ما در شهرهای ذیل موقعیت دارد:


شهر کابل:

+چهارراهی پشتونستان، ساختمان وزارت مخابرات، مقابل وزارت عدلیه

+ قلعه فتح الله سرک دوازدهم.

+ خیر خانه حصه اول سرک حوزه یازدهم جوار پارک.

+مکروریان دوم سرک مطبعه جوار احسان برگر.

+ کارته نو بین سرک دوم و سوم.

+ ننگرهار

+بلخ

+هرات

+کندهار

+کندوز