خدمات پیش پرداخت

به منظور اینکهسلام انتخاب افغانها است، نرخ های پیش پرداخت خدمات تلیفونی، انترنیت و پیام های کتبی سلام به شکل شفاف و به مطابق علاقمندی مشتریان طرح شده و نیازمندی های مشتریان در نظر گرفته شده است. ما به هر شخص آزادی کامل میدهیم تا در اوقات مزدحم، اوقات غیر مزدحم و همچنان حین تماس به کدام شماره در داخل شبکه و یا به کدام شماره شبکۀ دیگر به هیچ نوع مشکل و فریب مواجه نشود.

+ کریدیت رایگان

+ نرخ تماس های داخلی

+ نرخ تماس های خارجی

+ نرخ پیام های کتبی داخلی

+ نرخ پیام های کتبی خارجی

+ پیشکش پیام های کتبی نا محدود

+ بسته های تماس

+ بسته های تماس روزانه