اداره ما

director images
شبکه 3G GSM سلام جوان ترین تیم کاری را دارا بوده که متشکل از روشن فکران افغانستان میباشد. تیم اداری ما متشکل از شخصیت های مسلکی و علاقمند بوده که در عرصه های مختلف تخصص داشته و وظایف خویش را به حوصله و توانایی کامل انجام مینمایند. آنها برای اجرای فعالیت های مربوطه تجارب کافی دارند.

تیم کاری ما

با ارزش ترین دارایی ما عبارت از روش کاری ما میباشد که بر اساس تفوق، کوششها، تلاش ها و وحدت تیم ما میباشد. نقش مردم ما در پیروزی و موفقیت شبکه خیلی مهم است. و ما مصمم هستیم تا یک تیم را از اشخاص که واقعاً ارزشهای تجارتی و کلتوری ما را درک مینمایند، ایجاد کنیم. هرعضو تیم کاری ما باداشتن یک سلسله مسئولیت ها و درک اهداف مشترک در ذات خود یک رهبر میباشد، ما معتقد هستیم که رهبری و زعامت یک لقب اعطاء شده نبوده، بلکی یک نوع سلوک و روش خاص میباشد و همچنان وحدت منحیث موفقیت یک خصلت ممد برای موفقیت پنداشته می شود.

ما افتخار داریم که در سکتور مخابراتی افغانستان دارای یک تیم کاری جوان هستیم. تیم بیشتر از ۳۰۰ نفری ما با کیفیت عالی، اموزش دیده، متخصص، مسلکی ، مصمم است تا خود را به یک هدف و مقصد که فرا تر از انتظار در عرصه جستجو انکشافات میباشد برسانند، تیم کاری سلام کوشش مینماید تا کلتور مروج مارکیت و شیوهای تجارت را بخاطر وضع کردن معیارهای بی نظیر مسلکی و ارجحیت و انکشاف تجارتی را چالش دهد، به همین اساس ما خواهان سلام انتخاب افغانها هستیم.