ارزشهای تجارتی

about Salaam telecome
برای رهبری جهان تکنالوجی که به شکل دایم در حال تحول و تغییر میباشد، ما در شبکۀ 3G GSMسلام بطور قطعی پابند به ارزش های تجارتی خویش میباشیم که عبارت اند از:
  • صداقت و راستی در معاملات داخلی و خارجی خویش.
  • شفافیت در خدمات بدون هر گونه محدودیت در بسته ها.
  • خدمات پسندیده برای مشتری تا بتوانیم در هر وقت و در هر جای افغانستان به مشتریان خویش رسیدگی کنیم.
  • ابتکار و نو آوری در خدمات تا بتوانیم در تجارت سکتور مخابراتی پیشتاز باشیم.
  • مسئولیت های اجتماعی جهت خدمت به جامعه و انکشاف شیوه ها مسئولیت های اجتماعی در افغانستان.