پیام رییس اداری

تحت رهبری وزارت محترم مخابرات و تکنالوجی مخابراتی افغانستان، شبکه 3G GSM سلام به این منظور تاسیس شده تا شبکه لینی و CDMA را با خدمات تلیفونی و انترنتی از طریق 3G در سراسر کشور تکمیل نماید. این شبکه متعهد است تا نیازمندی های متنوع تلیفونی و انترنیتی مشتریان را از طریق فراهم نمودن خدمات باکیفیت، شفاف و صادقانه برآورده سازد.

با پیشکش نمودن تجربه جدید خدمات 3G به نرخ های مناسب و آغاز خدمات 4G به زودی، شبکه 3G GSM سلام متعهد است تا در عرصه تکنالوجی پیشتازترین باقی بماند.

با اعتماد به تیم کاری متخصص، متعهد و مسلکی دارای مهارت ها و بصیرت عمیق در امور سرمایه گذاری، شبکه 3G GSM سلام متعهد است تا وارد عصر جدید تکنالوجی قابل اعتماد و با ارزش در عرصۀ مخابرات در افغانستان شود. ما باید حتماً به شبکه و پوشش خویش از مراکز شهری الی قریه جات کوچک و مناطق که مردم دچار مشکلات به دسترسی به خدمات مخابراتی در آن هستند،توسعه بیشتر دهیم تا هر شخص، هر وقت و در هر نقطۀ افغانستان با یک شبکه وصل شود. سلام انتخاب افغانها!