لرلید

about us images
په افغانستان کې د مخابراتی خدمتونو په ټاکلو سره د سلام 3G GSM شبکه هر وګړي، هر وخت د یوی شبکی له لارې سره نښلوي.

ماموریت

سلام 3G GSM شبکه د افغانستان په مارکیټ کې د مخکښ کېدو په موخه، په لوړ کیفیت، مناسبې بیو او مخابراتی خدمتونو په ورکولو سره په ټول افغان ولس کې د سولې او نیکمرغې د روحې سره یو ځای چمتو کوي. موږ خپل لرلید او ماموریت په یو عمل کې رانغاړو او لاندې یادد شوو بنسټونو ته ژمن یو:
  • د خدمتونو په وړاندې کولو کې ریښتینولي
  • زموږ په تعرفو او بیو کې روڼوالی
  • په چارو کې د پیرودونکي غوښتنو ته لومړیتوب ورکول
  • د خدمتونو او محصولاتو لوړ کیفیت
  • د محصولاتو مناسبې بیې ټاکل