زموږ سره اړیکه


جزئیات

هیله ده، چې د هر ډول پوښتنې، معلوماتو او نظر شریکولو لپاره په ازاده توګه هر وخت له موږ سره اړیکه ونیسئ.

  • د پیرودونکو د خدمتونو شمېره
    744 (د سلام د پیرودونکو لپاره)
    د نورو شبکو د ګډونوالو لپاره: 0744444444
  • برېښنالیک:info@salaam.af