کاري فرصتونه

Creer
د سلام په توګه، موږ په دې پوهېږو، چې زموږ کاري ټیم زموږ د بریالیتوب راز دی. موږ د نوښت او اصلیت د جلبولو، هڅولو او پیاوړي کولو لپاره اوږده فاصله تر پښو کوو. موږ له خپلو خلکو د ښېګړو هیله کوو او په دې هم پوهېږو، چې زموږ کارمندان له معاش او مالي حقوقو له پولې اخوا د لوړو هیلو په فکر کې دي. د یوې ادارې په توګه، موږ خپلو خلکو ته دا وړتیا ورکوو، چې د هغو کاري او رسمي روزنیزو فرصتونو څخه په استفادې خپلې کاري وړتیاوې پیاوړې کړي، چې د دې شبکه لخوا وړاندې کېږي هیله ده، چې د خپل پېژندلیک د را استولو او یا هم د موجوده کاري فرصتونو په اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره دا ځای کېکاږئ