ټلېفوني اړیکې او لیکلي پیغامونه

Teleshops images
د سلام 3G GSM شبکې محصولات په ډېره ځیرکۍ سره طرح شوي ترڅو په بازار کې د هدف وړ اړتیاوې چې په هغو کې انفرادي او سوداګریز پیرودونکي شامل دي، پوره کړي. سلام 3G GSM شبکه د ټولنیزې او اقتصادي پراختیاء په راوړلو سره د افغانستان د سوکالۍ په چټکتیاء کې له اولس سره ژمنه کوي. د سلام 3G GSM شبکې له سیم کارت سره پیرودونکي کولی شي د سلام 3G-GSM شبکې له نوښتګرو او با ارزښته محصولاتو او بې پایه تجربو څخه خوند واخلي:
  • کورنۍ او نړیوالې اړېکې
  • کورنې او نړیوال لیکلي پیغامون
  • د موبایل انټرنېټ خدمتونه
  • غوره شوي با ارزښته خدمتونه (VAS) لکه: "له ما سره اړیکې"، "د کرېډېټ قرض کول"، "د اړیکی بندول"، "د اړیکې استول" او ډېر نور خدمتونه