مخکې اداینې خدمتونه

په دې موخه چې سلام 3G GSM شبکه د افغانانو انتخاب دی. د سلام 3G GSM شبکې ټلېفوني اړیکی، لیکلي پیغامونه او انټرنېټی خدمتونه تیاروي او په زړه پورې د مخکې اداینې بیو په ورکولو، موږ د خپلو پیرودونکو له اړتیاوو سره سم پلان او طرح کړې دي. موږ هر کس ته بشپړه ازادی ورکوو ، چې په مزدحمو، غیر مزدحمو وختو کې او هم د شبکې د ننه هرې شمېرې ته، یا بلې کورنۍ مخابراتي شبکې ته په اړیکه نیولو کې هڅ ډول ستونزه رامنځته نشي .

+ وړیا کرېډېټ

+ د هېواد د ننه د ټلېفوني اړیکو بیې

+ د نړیوالو اړیکو بیې

+ د هېواد د ننه د لیکلو پیغامونو بیې

+ د بهرنیو لیکلو پیغامونو بیه

+ د نا محدودو لیکلو پیغامونو وړاندیز

+ د اړیکو بنډلونه