زموږ اداره

director images
سلام 3G GSM شبکه ځوان کاری ټیم لري، چې په هغو کې د افغانستان ځینې تر ټولو نوښتګر ګډون لري. زموږ کاری ټیم له باکفایته او مسلکي اشخاصو څخه جوړل شوی دی، چې په بېلابېلو برخو کې د تخصص په درلودلو او په بشپړه حوصله او ځواک سره خپلې دندې ترسره کوي، نوموړی کاري ټیم د خپلو دندو په ترسره کولو کې کافی او لازمې تجربې لري.

زموږ کاری ټیم

زموږ د پانګونې ارزښت له کاري تګلاري څخه عبارت دي، چې دا ارزښت د لیاقت، کوښښ، هڅو او زموږ ټیم د یووالي پر بنسټ ولاړه دي. زموږ د کاري ټیم جوړښت د شبکه د بریالیتوب اساس بلل کیږي. موږ هوډ لرو چې له افرادو څخه یو داسې کاري ټیم جوړ کړو، چې په ریښتینې توګه زموږ سوداګریز او دودیز ارزښتونه وپیژنې. زموږ د کاري ټیم هر غړی د یو لړ مسئولیتونو په درلودلو او د ګډو موخو په پېژندلو سره په خپل ذات کې یو مشر او رهبر بلل کیږي، موږ په دې باوري یو، چې مشري اهدا شوی لقب نه، بلکې یوځانګړی سلوک او چلند دی او همداراز یووالی د پرمختګ پر لورې د بریالیتوب ځانګړتیاء ګڼل کیږي.

موږ ویاړو چې د افغانستان د مخابراتو په سکتور کې ځوان ټیم لرو. زموږ د کاری ټیم څخه ۳۰۰ غړي د لوړ کیفیت، ماهر او مسلکی دی، چې دوی پر ټوله پیمانه هڅه او زیار باسي تر څو سلام 3G GSMشبکې ته بریالیتوب ورپه برخه کړي. د سلام 3G GSM شبکې کاري ټیم هڅه کوي، چې د مارکېټ د غوره فرهنګ، سوداګریزو چارو او طریقو ته د مسلکی او بی ساره معیارونو او د سوداګریز پرمختګ په رامنځته کولو سره چلنج ورکړي. له دې امله موږ د هر افغان لپاره د سلام د انتخاب غوښتونکو یو.