سوداګریز ارزښتونه

about Salaam telecome
په نړي کې د مخکښې مخابراتی تکنالوژی سره ستوګن کیدلو په موخه موږ د سلام 3G GSM شبکی سوداګریزو چارو او ارزښتونو ته ژمن یو کوم چې په لاندې ټوګه یاد شوي دي:
  • په کورنیو او بهرنیو معاملو کې ریښتینولي
  • په خدمتونو کې روڼوالی او هم د بستو نه محدودیت
  • پیرودونکو ته د ملګرتوب په فضاء کې د هېواد په هر ګوټ، هر وخت د مخابراتی اړتیاوو برابرول
  • په خدمتونو کې نوښت ترڅو د مخابراتي سکتور د سوداګرۍ اساسي کړۍ و اوسو
  • د سوداګرۍ ټولنیز مسؤولیت ته غاړه اېښودل ترڅو په افغانستان کې د ټولنې خدمت وکړو او د سوداګرۍ ریښتینو کړو وړو ته پراختیاء ورکړو.